31.03.2020

Obavijest o načinu obračuna komunalne usluge za vrijeme trajanja COVID-19